"In our society competitiveness is so widespread that even children at school are under the influence of omnipresent pressures, which in consequences leads to stress. The school on its own hook is a great source of stress, especially for children which are weak in learning. Undoubtedly the school is an experience which is defining human being. Self-esteem, choice of carrier, expectations against a life are shaping in a large degree under the influence of valuation, prizes which we receive at school. Weak effects at school brings along a lot of negative emotions, which direct to fear and to a perception of threat and danger that is to the stress. It put them into disadvantage activating vicious circle, on which school marks fall by spiral downward ..........
Generally school teachers test and appreciate tasks of logic hemisphere. Logic, sequences, counting, categorization, verbal skills, all of these are high awarding at school. Intuition, emotions, humor, rhythmic movement, creating of image and other "gestalt" possibilities of brain are not using, testing and especially valuating. Just in real world, beyond the classroom, where the success depends on the creative imagination, which enabling setting and conducting business and other activities, we start to appreciate importance of "gestalt" brain.
"Smart moves, why learning is not all in your head"
Dr Carla Hannaford
Life in perpetual stress brings serious implications. The American Medical Association accordingly claims, that more than 90% of diseases are related with stress. 
When we are in a state of confrontation with a situation, which our creative brain perceives as dangerous, our organism start to exude several neurotransmitters, from which the most known is hormone of struggle or refuge - adrenaline. 
Our individual interpretation of the world is an agent which decides about this if we will perceive exemplary situation as the threat or as a possibility of cognizing of surrounding reality.
Production of adrenaline this is a gradual reaction depend on state of threat that is why our organism needs time to decompose it, before we will feel calm again. During the stress suprarenal glandule also produces a group of hormones called glucocorticoids, from among which the most important is cortisol. Cortisol raise up a level of glucose in a blood to exude the energy needed for muscles activity. Researchers of Mc Gill University had proved that major quantity of cortisol is connected with minor opportunity of learning and with weaker remembrance and also with problems with concentration. Children being in situations, which they perceive as a causing stress, react by absence of mind, and "struggle." In this hard situation reaction "survival" is more desirable than rational thinking. But when stress is protracted and long-lasting, we pay for it higher and higher price. The develop of nerve web is concentrated in the area of survival, that is why develop of net in responsible for so called high-level reasonable effect thinking, limbic brain and in new cortex is limited.
People living in a great stress are improperly developing their nervous system, forming foundation for new learning, reasoning and creativity.
Frequently they are unaware of how much they are stressed. 
It's like this, because it became for them as a style of life. Hans Selye calls this unawareness "General Adaptive Syndrome - GAS", complicated physiologic mechanism, which purpose is to let the organism accommodate to stress. Anyway, adaptation not necessarily contains in it abilities of higher thinking and creative functioning. 
And what about consequences?
Isn't an inability of handling with life challenges, owing to wrong formalized nervous system of children, transforming into problems connected with lack of economic needs fulfillment of adults?
Doesn't stress linked with this situation bring along the development such the sickness like cancer?
"Calamity of cancer is decimating Poland" - informs on Saturday www.wp.pl "Seaside and Mazury region fewest contaminated sites of Poland are affected by almost the epidemic of cancer of lungs. This shocking information brings last report prepared by Centre of Oncology in Warsaw. The greatest influence on morbid ness has behavior and people style of life, contrary to the state of surrounding them environment. - considers Dr Joanna Didkowska from the Institute of Epidemiology and Prevention of Cancer in Centre of Oncology in Warsaw." The absolute majority of physicians and psychologists are aware that stress attenuates activity of immunological system. Until it's efficient, arising permanently cancerous molecules are eliminated before they start make any harms. Increased production of cortisol accompanies to the "Syndrome of survival", suppresses activity of immunological system, and as a result the vulnerability for fall ill, among others for cancer.
Taking under consideration results of works of many specialists in domain of pedagogics, psychology and medicine, it's not hard to guess, that a way which we as a society heading for is conducting to landscapes distant from dreamed paradise. 
I think, that rather we must think, what we have to change to make the consequences of taking actions more adequate both from social and medical point of view.
Best regards
Teresa Maria Zalewska

Dokąd zmierzamy?

"W naszym społeczeństwie rywalizacja jest tak rozpowszechniona, że nawet dzieci ....szkolne są pod wpływem wszechobecnych nacisków, które w konsekwencji prowadzą do stresu. Sama szkoła jest wielkim źródłem stresu, zwłaszcza dla dzieci, których wyniki szkolne są słabe. Bez wątpienia szkoła jest doświadczeniem definiującym człowieka. Poczucie własnej wartości, wybór kariery, oczekiwania w życiu kształtują się w dużym stopniu pod wpływem ocen, nagród, które otrzymujemy w szkole. Słabe wyniki w szkole przynoszą wiele negatywnych emocji, które prowadzą do lęku i postrzegania zagrożenia, i niebezpieczeństwa, czyli stresu. Upośledza on uczącego się uruchamiając błędne koło, po którym oceny szkolne spadają spiralą w dół. Ogólnie nauczyciele szkolni testują i doceniają zadania półkuli logicznej. Logika, sekwencje, liczenie, kategoryzowanie, umiejętności werbalne wszystko to jest wysoko nagradzane w szkole.Intuicja, emocje, humor, ruch rytmiczny, tworzenie obrazu i inne "gestaltowe" możliwości mózgu nie są używane, testowane i szczególnie cenione. Dopiero w prawdziwym świecie, poza klasą, gdzie sukces zależy od twórczej wyobraźni, która umożliwia ustanawianie i prowadzenie biznesu i innych działalności, zaczynamy doceniać wagę mózgu "gestalt". 
"Smart moves, why learning is not all in your head" 
dr Carla Hannaford


Życie w nieustannym stresie wiąże się z poważnymi konsekwencjami. The American Medical Association zgodnie twierdzi, że ponad 90% chorób ma powiązanie ze stresem.

Kiedy jesteśmy w stanie konfrontacji z sytuacją , którą nasz twórczy umysł postrzega jako niebezpieczną, nasz organizm zaczyna wydzielać kilkadziesiąt neurotransmiterów, z których najbardziej znanym jest hormon walki lub ucieczki - adrenalina.
To nasza indywidualna interpretacja świata decyduje o tym, czy daną sytuację będziemy postrzegać jako zagrożenie, czy możliwość poznawania otaczającej rzeczywistości.

Wydzielanie adrenaliny, to reakcja stopniowa zależna od stanu zagrożenia, stąd by ją organizm rozłożył, potrzebny jest czas zanim poczujemy się znowu spokojni. W czasie stresu kora nadnerczy również wydziela grupę hormonów zwanych glikokortykoidami, z których najważniejszy to kortyzol. Kortyzol podnosi poziom cukru we krwi, aby wydzielić energię potrzebną do aktywności mięśni. Badania na Uniwersytecie McGill wykazały, że większa ilość kortyzolu wiąże się z mniejszą możliwością uczenia się i słabszą pamięcią, a także z problemami w koncentracji. Dzieci w sytuacjach, które postrzegają jako stresujące reagują roztargnieniem, i "walczą". W trudnej sytuacji reakcja "przetrwanie" jest bardziej pożądana, niż racjonalne myślenie. Ale gdy stres jest przewlekły i długotrwały płacimy za to coraz większą cenę. Ponieważ rozwój sieci nerwowych i mielinizacja są skoncentrowane na obszarach przetrwania, rozwój sieci w odpowiedzialnym za tzw. wysokopoziomowe myślenie przyczynowo-skutkowe mózgu limbicznym i nowej korze jest ograniczone.

Ludzie żyjący w dużym stresie nieodpowiednio rozwijają drogi nerwowe, tworzące fundamenty dla nowego uczenia się, rozumowania i twórczości.
Często też są nieświadomi tego, jak bardzo są zestresowani.

Jest tak, ponieważ stało się to dla nich stylem życia. Hans Selye nazywa tę nieświadomość "General Adaptive Syndrome - GAS", skomplikowanym fizjologicznym mechanizmem, którego celem jest pozwolić organizmowi dostosować się do stresu. Adaptacja jednak niekoniecznie zawiera w sobie zdolności wyższego myślenia i twórczego funkcjonowania.

A konsekwencje?
Czy nieumiejętność radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi wynikająca z braku mielinizacji sieci nerwowych u dzieci, nie przekształca się w problemy związane z brakiem zaspokojenia własnych (w tym - ekonomicznych) potrzeb u ludzi dorosłych?

Czy stres związany z tą sytuacją nie przekłada się na rozwój chorób takich jak rak?
"Plaga nowotworów ....dziesiątkuje Polskę" - donosi sobotnie wydanie informacji na www.wp.pl
"Wybrzeże i Mazury - najmniej skażone regiony Polski - są dotknięte plagą zachorowań na raka płuc. Te szokujące informacje podaje ostatni raport przygotowany przez Centrum Onkologii w Warszawie. Największy wpływ na zachorowalność ma zachowanie i styl życia ludzi, a nie stan otaczającego ich środowiska - uważa współtwórczyni raportu dr Joanna Didkowska z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie."

Znakomita większość lekarzy i psychologów zdaje sobie sprawę z tego, że stres osłabia działanie układu immunologicznego. Dopóki układ immunologiczny jest sprawny, powstające bezustannie komórki nowotworowe są eliminowane zanim poczynią jakiekolwiek szkody. Wzmożone wydzielanie kortyzolu towarzyszące "zespołowi przetrwania", tłumi działanie systemu immunologicznego, a co z tym się wiąże, wzrasta podatność na zachorowanie m.in. na schorzenia nowotworowe.

Biorąc pod uwagę wyniki prac wielu specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii i medycyny, nie trudno jest odgadnąć iż droga, którą jako społeczeństwo podążamy, wiedzie do krajobrazów dalekich od wyśnionego raju. Myślę, że raczej należałoby się zastanowić, co zmienić, by konsekwencje podjętych działań były bardziej zadowalające zarówno ze społecznego jak i medycznego punktu widzenia.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Views: 8

Tags: knowlege, love, transformation

Comment

You need to be a member of Love is the Answer to add comments!

Join Love is the Answer

Birthdays

There are no birthdays today

FEATURED CONTENT

TERESA ZALEWSKA

Articles Videos Photos

Todays Quote

Daily Quotes by CalendarLabs

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

The Ways of Love

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2019   Created by The Drip.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service