Teachings of The Temple Foreword (with Polish) (Z polskim tłumaczeniem)

++++++++++++++++++++++++++POLISH TRANSLATION+++++++++++++++++++++++++++

PRZEDMOWA

Nauki zawarte w tym tomie zostały po raz pierwszy podane do

przez strony Świątyni Rzemieślnika, miesięcznik

i oficjalny magazyn The Temple of the People,

organizacja mająca swoją główną siedzibę i centralną działalność w Halcyon,

Hrabstwo San Luis Obispo, Kalifornia.

Organizacja ta została powołana do życia w 1898 r. Na żądanie i

pod kierunkiem Mistrza Hilariona, jednego z Mistrzów

Great White Lodge działa na rzecz podniesienia ludzkości do wyższych poziomów przez

bezpośrednie wylewanie siły i nauk, zaspokajanie potrzeby czasu

tak szybko, jak ludzkość była w stanie je przyjąć i przyswoić

nauki i wyższe wibracje.

Jak opublikowano w przywołanym czasopiśmie, lekcje te pojawiły się

pod kierownictwem "Open Series" w odróżnieniu od ezoterycznego

nauki przekazywane wewnętrznym grupom uczniów. W obecnym tomie nr

Podjęto próbę pogrupowania lekcji na dowolne określone

klasyfikacji, ale pojawiają się one w kolejności, w jakiej się znajdowały

przekazane Świątyni przez Mistrzów - w większości przypadków, bez wątpienia, bycie

wezwany przez prawo podaży i popytu duchowo działającego w

czas. Lekcje otwierają tak wiele wspaniałych min duchowych

bogactwo i pomoc, którą wysyła Świątynia Świątyni

pracować dla świata, aby uzyskać bardziej uniwersalną korzyść

pochodzące z szerszego rozpowszechniania tego samego.


Świątynia jest kontynuacją dzieła zainaugurowanego przez H. P.

Bławatska i jest inspirowana i pofałdowana przez tego samego wielkiego kosmosu

siły mające swoje źródło w Masters of Great White Lodge

którzy zawsze kierują ewolucją światów, ras i spraw

mężczyźni. Podczas gdy Mistrzowie Białej Loży są liczni, ale ich praca

jest jeden.

^^^^ "Unia to siła i harmonia, a dobrze uregulowane jednoczesne wysiłki dają cuda."

Mistrzowie to te istoty, które boleśnie bolą dusze

doświadczenie, cierpienie i poświęcenie doszły do ​​pewnego stopnia

ewolucja znacznie wykraczająca poza zwykłe ludzkie istoty.

Ich świadomość nie jest ograniczona do żadnej płaszczyzny życia, jak jest

sprawa ze zwykłymi mężczyznami i kobietami. Mistrz to taki, który ma

podbił ograniczenia materii, ponieważ ten termin jest zwykle pod

stał i potrafił funkcjonować świadomie i woli na więcej niż;

jedną płaszczyznę istnienia, stosownie do stopnia, w jakim osiągnął.

Innymi słowy, Mistrz to taki, który wszedł w Oko "

Trójkąt na Placu, który odtąd funkcjonuje w szerszym zakresie

sfer, działania, gdzie się staje i JEST świadomym czynnikiem, siłą,

i agent pomagający w ewolucji światów i ras.

Mistrzowie nie są Bogami, są mężczyznami, a jeśli wymaga tego konieczność,

mogą pracować na planie fizycznym w ciele fizycznym. Ich większa

praca odbywa się jednak w ich ciele Nirmanakaja, w szacie

świadoma nieśmiertelność, którą zdobyli przez ból i

ofiara zniosła wiek w zależności od wieku.

Loża Mistrzów jest syntetyzowana w Centralnym Duchowym Słońcu,

który składa się ze wszystkich Mistrzów Ścieżki Prawej Ręki. To

Centralne Słońce jest wymienne z Chrystusem, który jest udoskonalony

Syn (Słońce) Nieskończonej Miłości.


W okresach cyklicznych jeden lub więcej Mistrzów może wydawać się mieć więcej

szczególny kierunek sił wpływających na ewolucję i rozwój

ludzkości, ale to dlatego, że tak nakazuje karmiczne i hierarchiczne prawo.

Mistrzowie są w pewnym sensie Wyższym Jaźnią ludzkości i

czuwajcie, chrońcie i kierujcie jego rozwojem. Nie mogą się wtrącać

z prawem karmicznym, ale mają moc, w sytuacjach kryzysowych, aby powstrzymać niektórych

zakres działania nagromadzonej karmy, która w przeciwnym razie mogłaby zniszczyć

cywilizacja lub rozbicie samej planety. Ale w końcu każda jota

Prawo karmiczne musi zostać spełnione. Dewastujące epidemie, wielkie wojny,

zniszczenie miast w przeszłości lub w czasach obecnych z ich śmiercią,

nagłe zerwanie i zatopienie kontynentów, jak w przypadku

Atlantis, są przypadkami sił karmicznych działających na dużą skalę, oraz

gdy takie siły nie mogłyby już zostać powstrzymane przez administratorów

praw natury, Mistrzowie Mądrości, aby nie byli bardziej duchowi

szkody wyrządzone ludziom tych miast, narodów i kontynentów

afektowany. Gdzie duchowość i moralność odeszły poza

pewien środek, ludzkość może tylko zostać przywrócona do uznania

jego duchowych fundamentów przez jakiś wielki szok lub serię wstrząsów

doprowadzając osobistą świadomość wewnętrzną do wiecznych prawd, do jej

wrodzona boskość, a więc zapobieganie dalszemu zejściu do przynęty i

blask zewnętrznych fałszerstw i iluzji zmysłowych.


Powiedziano nam "Ci, którzy wiedzą", że to nie jest

Niezwykłe zjawisko, w którym planeta rozpada się na fragmenty

sił retencyjnych, gdy mieszkańcy jakiegoś świata nadużyli

wysokie duchowe moce uporczywie, w ten sposób gromadząc nadmiar

siły niszczące, przewyższające równowagę konstruktywnych energii

i ostatecznie osiąga szczyt zniszczenia samej planety. W naszym

Układu Słonecznego mamy dowody na takie zdarzenie. Astronomowie mieli

zauważyłem dużą przerwę między Marsem a Jowiszem, w której nie było żadnej planety

Znalezione i przez lata na próżno szukali ciała, które powinno być

tam. W końcu odkryto ponad dwustu asteroid. To są

bardzo małe planety, niektóre z nich nie przekraczają dwudziestu pięciu mil

średnicy i poruszają się bardzo blisko siebie, a wszystko w tym samym

kierunku, między orbitami Marsa i Jowisza, tak jak byłoby w tym przypadku

gdyby były roztrzaskanymi fragmentami niegdyś wielkiej planety.

Podobny los zagrażał naszemu światu w 1899 roku; ale zostało uratowane

w tym czasie wielu Mistrzów wysokiego stopnia i zgromadzenia mocy

z innych planet w pewnych strefach na oraz w centrach ziemskich i

utrzymywanie równowagi na razie. "Ciemna Gwiazda" została zapisana dla

czas, ale na jak długo? Kto może powiedzieć? Od tego czasu nie ma

był wielkim postępem w wiedzy naukowej, wynalazku i

osiągnięcia, a my wykorzystujemy lepsze i lepsze siły natury

bardziej do naszych osobistych i komercyjnych zastosowań i przyjemności. Ale te

siły są siłami Życia samego siebie - promieniami Deific Energy od samego

Serce Boga i Natury, i chyba że słusznie użyte w duchu

bezinteresowna służba i dla dobra wszystkich, z pewnością będzie

reakcja, z powodu odwrócenia boskich cech, ze straszliwą

konsekwencje dla ludzkości, zagrażające samemu istnieniu

planeta, na której żyjemy. Jak braterstwo światów w

przestrzenie niebiańskie, więc musi istnieć Bractwo Narodów na

ziemia i prawdziwy duch Uniwersalnego Braterstwa bez rozróżnienia

rasę, wiek, kolor lub wyznanie pośród wszystkich narodów tej ziemi, w porządku

że - takiej kosmicznej katastrofie można zapobiec.
Nauki wydane w tym tomie są bardzo mocno usidlone

siły duchowe. siły z samej Loży Światła. i w

wysłanie tych nauk do świata, w którym Świątynia będzie promieniować

serca ludzi światło i wpływ, który musi silnie

promować ideał. Braterstwo ludzi. Z powodu wspaniałości

wewnętrzne światło i miłość tych nauk, każda osoba, która kocha

jego towarzysze i który otwiera swój umysł na dostrojenie do

podstawowa prawda zawarta w tym tomie nieuchronnie otrzyma

wzrost świadomości i pomoc, która będzie całkowicie niezależna

same nauki. Otrzyma dotyk Nieskończonej Miłości

i współczucie z rąk Mistrza, rozgrzewając serce każdego

prawdziwy i poważny poszukiwacz światła i dający większe możliwości pomocy

świat. Kosmiczny utwór Życia samego może zostać usłyszany przez wewnętrzną

uszy po raz kolejny dostrojone do początkowych dźwięków pierwotnych

Świadomość, ta Świadomość, która jest boska i objawia

ukryta jedność Jedynego i Wszystkiego w Jednym.

Świątynia Ludu.

+++++++++++++++++++++++ ENGLISH TRANSLATION +++++++++++++++++++++++++++++

FOREWORD

The teachings contained in this volume were first given to the

world through the pages of the Temple Artisan, a monthly publication

and the official magazine of The Temple of the People, an

organization having its headquarters and central activities at Halcyon,

San Luis Obispo County, California.

This organization was called into being in 1898 at the behest and

under the direction of the Master Hilarion, one of the Masters of the

Great White Lodge working to lift humanity to higher levels by a

direct outpouring of force and teachings, fulfilling the need of the time

as rapidly as humanity was able to receive and assimilate such

teachings and higher vibrations.

As published in the magazine referred to, these lessons appeared

under the head of "Open Series" as distinguished from esoteric

teachings given to inner groups of students. In the present volume no

attempt has been made to group the lessons under any definite

classification, but they appear in the sequence in which they were

given to the Temple by the Masters-in most instances, no doubt, being

called forth by the law of supply and demand spiritually operating at

the time. The lessons open up so many marvelous mines of spiritual

richness and helpfulness that The Temple of the People sends out this

work to the world in order that a more universal benefit may be

derived from a wider dissemination of the same.

The Temple is a continuation of the work inaugurated by H. P.

Blavatsky and is inspired and ensouled by the same great cosmical

forces having their source in the Masters of the Great White Lodge

who are ever guiding the evolution of worlds, races, and the affairs of

men. While the Masters of the White Lodge are many, yet their work

is one.

The Masters are those beings who, by sore travail of soul, by vast

experience, suffering, and sacrifice, have advanced to a degree of

evolution far beyond ordinary human beings.

Their consciousness is not limited to any one plane of life, as is

the case with ordinary men and women. A Master is one who has

conquered the limitations of matter, as that term is usually under

stood, and is able to function consciously and at will on more than ;

one plane of being, according to the degree to which he has attained.

In other words, a Master is one who has entered the Eye of the'

Triangle in the Square, and who henceforth functions in wider

spheres', of action, where he becomes and IS a conscious factor, force,

and agent in helping on the evolution of worlds and races.

The Masters are not Gods, they are men, and if necessity requires,

they can work on the physical plane in a physical body. Their greater

work is done, however, in their Nirmanakaya body, the robe of

conscious immortality, which they have won through pain and

sacrifice endured age upon age.

The Lodge of Masters is synthesized in the Central Spiritual Sun,

which is composed of all the Masters of the Right-hand Path. This

Central Sun is interchangeable with the Christos who is the perfected

Son (Sun) of Infinite Love.

At cyclic periods one or more Masters may seem to take a more

particular direction of forces affecting the evolution and development

of humanity, but this is because karmic and hierarchical law so ordain.

The Masters are, in a sense, the Higher Self of humanity and

watch over, protect, and guide its unfoldment. They cannot interfere

with karmic law, but have the power, at crises, to hold back to some

extent the action of accumulated karma that otherwise might destroy

civilization or shatter the planet itself. But in the end every iota of

karmic law must be fulfilled. Devastating epidemics, great wars,

destruction of cities in past or present times with their toll of death, the

sudden breaking up and submergence of continents, as in the case of

Atlantis, are instances of karmic forces operating on a large scale, and

where such forces could be held back no longer by the administrators

of nature's laws, the Masters of Wisdom, lest a greater spiritual

damage be done to the people of those cities, nations, or continents

affected. Where spirituality and morality have departed beyond a

certain measure, humanity can only be brought back to a recognition

of its spiritual foundations by some great shock or series of shocks

driving the personal consciousness inward to the eternal verities, to its

inherent divinity, and so preventing a further descent into the lure and

glitter of outer falsities and sense illusions.

We have been told by "Those Who Know" that it is not an

uncommon occurrence for a planet to be riven into fragments by

retributive forces when the inhabitants of some world have misused

high spiritual powers persistently, thus accumulating an excess of

destructive forces, outweighing the balance of constructive energies

and finally culminating in the destruction of the planet itself. In our

solar system we have evidence of such a happening. Astronomers had

noted the wide gap between Mars and Jupiter in which no planet was

found, and for years they looked in vain to find a body that ought to be

there. Finally over two hundred asteroids were discovered. These are

very small planets, some of them not over twenty-five miles in

diameter, and moving very close one to another, and all in the same

direction, between the orbits of Mars and Jupiter, as would be the case

if they were shattered fragments of a once large planet.

A similar fate threatened our own world in 1899 ; but it was saved

at that time by many Masters of high degree and power assembling

from other planets at certain zones on and in the earth centers and

holding the balance for the time being. The "Dark Star" was saved for

the time, but for how long ? Who can tell ? Since that time there has

been a great advance in scientific knowledge, invention, and

attainments, and we are harnessing nature's finer forces more and

more to our personal and commercial uses and pleasures. But these

forces are forces of Life Itself-rays of Deific Energy from the very

Heart of God and of Nature, and unless rightly used in the spirit of

unselfish service and for the good of all, there is bound to be a

reaction, due to the inversion of divine qualities, with terrible

consequences to humanity, endangering the very existence of the

planet itself upon which we live. Like unto a brotherhood of worlds in

the celestial spaces, so must there be a Brotherhood of Nations on the

earth and a true spirit of Universal Brotherhood without distinction of

race, age, color, or creed among all the peoples of this earth, in order

that -such a cosmical catastrophe may be averted.

The teachings given out in this volume are ensouled by very high

spiritual forces . the forces from the Lodge of Light itself . and in

sending these teachings into the world the Temple will radiate into the

hearts of the people a light and an influence that must powerfully

promote the ideal of the. Brotherhood of Man. Because of the great

inner Light and Love back of these teachings, every person who loves

his fellow men and who opens his or her mind in attunement to the

fundamental truth contained in this volume will inevitably receive an

uplift in consciousness and a help that will be entirely independent of

the teachings themselves. He will receive the touch of Infinite Love

and Compassion from the Master's hands, warming the heart of every

true and earnest seeker for light and giving greater opportunity to help

the world. The cosmic lilt of Life Itself may then be heard by the inner

ears once more attuned to the initiating sounds of primal

Consciousness, that Consciousness which is divine and reveals the

concealed unity of the One in All and All in One.

The Temple of the People.

Views: 16

Birthdays

There are no birthdays today

FEATURED CONTENT

TERESA ZALEWSKA

Articles Videos Photos

Todays Quote

Daily Quotes by CalendarLabs

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

Latest Activity

Steve Hutchinson posted a video

698 hz | Activate the Lightworker Code | Step into Divine Purpose

This transmission is to help you connect to source energy, fully step into your power, & embrace your mission here on earth. It gives you the opportunity to release any needs for approval to be who you truly are. May all beings be blessed with love and light.

698 hz | Activate the Lightworker Code | Step into Divine Purpose

Hi loves, This transmission is to help you connect to source energy, fully step into your power, & embrace your mission here on earth. It gives you the oppor...
6 hours ago
Richard Levison posted photos
10 hours ago
Richard Levison posted a photo
yesterday
Richard Levison posted photos
Saturday

The Ways of Love

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2019   Created by The Drip.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service