Świat pojęć nie odzwierciedla Rzeczywistości. Jest jej mniej bądź bardziej udolnym opisem w ramach dominującej dla danego człowieka, materialnej siły (guny) natury.

Język matematyki, choć bardziej precyzuje opis jest również uwarunkowany w przedmiocie postrzegania Jedynej Rzeczywistości.

Czy uwarunkowany człowiek może precyzyjnie opisać nieuwarunkowaną Rzeczywistość?
To, jak opisuje, odzwierciedla jego uwarunkowanie.

Spójrz na zawartość pojęcia - Miłość. Biorąc pod uwagę jedynie dominującą w samorealizacji siłę natury materialnej, zawartość tego pojęcia zmienia się, cóż dopiero z subiektywnego, bardzo uwarunkowanego punktu widzenia.

Rozwój społeczeństwa dokonuje się wokół ludzi reprezentujących w zdecydowanej większości sposób realizacji w oparciu o dominującą siłę natury materialnej. Obecnie jest to siła pasji z domieszką dobroci i ignorancji.

Samorealizacja jest źródłem wiedzy, która wykorzystana w kolejnych działaniach powinna transformować indywidualne przekonania, a tym samym, stopniowo zmieniać obraz tego, co, i w jaki sposób tworzymy.

Progresja oznacza ukierunkowanie na wykorzystywanie inspiracji charakterystycznych dla rozwoju w oparciu o siłę dobroci, co z perspektywy energetycznego wymiaru człowieka wyraża się poprzez wzrost poziomu wibracji.

Regresja rozwoju w oparciu o siłę pasji, to podróż do realizacji z poziomu ignorancji, co wyraża się poprzez spadek poziomu wibracji. Towarzyszą temu procesowi liczne problemy we wszystkich aspektach Rzeczywistości.

Z perspektywy realizacji w świecie zmysłowego postrzegania, myśl inicjuje doświadczenie. Z perspektywy fizyki kwantowej, to najgłębsze wewnętrzne przekonanie decyduje o wyniku eksperymentu na tym poziomie doświadczenia. Myśli, które wypowiadamy pragnąc uzyskać oczekiwane efekty, nie zawsze korespondują z naszymi przekonaniami. Stąd warto pamiętać, że rezultaty które uzyskujemy również na tym poziomie doświadczenia, warunkują nie myśli, lecz przekonania. Łatwo zmienić myśli, zdecydowanie trudniej, przekonania.

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy Rzeczywistością w odczuciu, a jej opisem - krainą słów?

Czy przyjmujesz dogmaty stworzone na potrzeby rozumienia przez inne istoty Jedynej Rzeczywistości, czy raczej starasz się opisać Rzeczywistość w oparciu o własne jej odczuwanie, z poziomu własnego jej rozumienia?

Szczerość wobec siebie, to podstawa rozwoju świadomości, to grunt po którym pewnie kroczymy i tworzymy.

Tylko uczciwość wobec siebie i świata, czyni naszą kreację jednym z mierników poziomu rozwoju własnego.

Powróćmy do Rzeczywistości. Czy jakikolwiek opis, w jakimkolwiek języku, reprezentuje to, czym jest Rzeczywistość, czy naszą własną, uwarunkowaną na jej temat wiedzę?

Czy zatem Rzeczywistość jest poznawalna, a jeśli nie, to, co jest przedmiotem badań naukowych, rozważań filozoficznych czy źródłem muzycznej frazy?

Czy dostrzegasz zależność pomiędzy filtrem postrzegania, a opisem Jedynej Rzeczywistości? Kto, Twoim zdaniem, tworzy filtr - jedyną i niepowtarzalną perspektywę poznawczą?

Czy wiesz, w jaki sposób tworzysz swój osobisty filtr - soczewkę postrzegania?

Czym jest dla Ciebie, z tej perspektywy, poznanie poprzez doświadczanie? Czy Twoim zdaniem, na postrzeganiu zmysłowym kończy się złożoność Rzeczywistości?

Czy sądzisz, że świat mniej gęstych, bardziej subtelnych form, jest miejscem takich samych doznań, źródłem poznania jak tu, w gęstym, III wymiarze?

Obecna cywilizacja rozwija się według starożytnej wiedzy wedyjskiej, w zdecydowanej przewadze siły pasji. To dominująca siła materialnej natury, warunkuje cechy wewnętrzne, które rozwija większość istot. Pod kątem tak rozumianej rzeczywistości tworzony jest system edukacji oraz inne instytucje, w ramach których realizowany jest model społecznego funkcjonowania. Cechy osobowości rozwinięte w ramach obowiązującego modelu, będą stanowiły "soczewkę postrzegania" Rzeczywistości dla większości istot danej społeczności. Ewolucja siły pasji do siły dobroci, w ramach realizacji społecznej, wymaga zmiany paradygmatu, czyli bazy do tworzenia modelu społecznego funkcjonowania. Cywilizacja rozwijająca się w oparciu o siłę pasji bazuje na Zasadzie Odrębności, a społeczność rozwijająca się w oparciu o siłę dobroci, tworzy na bazie Zasady Jedności.

Zmiana paradygmatu nie dokonuje się poprzez programowanie, ale dzięki zrozumieniu, które płynie tak z doświadczenia jednostki, jak i całych społeczności. Wnioski, co się sprawdza, a co nie, powinny służyć jako podstawa do szukania lepszych rozwiązań. Tylko harmonijny rozwój człowieka w oparciu o szacunek dla wszelkiego życia, posiadane realne talenty i cechy, preferencje i predyspozycje, pozwoli na wybudowanie kolejnego stopnia wzrostu, stabilnej bazy do dalszej w doświadczeniu podróży, w kierunku naszej Prawdziwej Tożsamości.

Miłość w odczuciu, jest moim zdaniem, najistotniejszą siłą, dzięki której opuszczamy stary model funkcjonowania i otwieramy się na nowe doświadczenie Rzeczywistości i siebie samych.

Tylko moc kochającego serca może uwolnić nas od starych nawykowych reakcji, dostrzec skarby własnego potencjału i zmienić postrzeganie i doświadczanie Jedynej Rzeczywistości.

Jeśli robisz to, co zawsze robiłeś, będziesz miał to, co zawsze miałeś.

Sokrates

Z mojego oglądu Rzeczywistości, tylko odkrycie Miłości we własnym sercu, jej realne odczuwanie, umożliwia pozostawienie świata labiryntów tworzonych w umyśle, świata zarządzanego przez siłę pasji z inklinacją do tworzenia w oparciu o siłę ignorancji.

Jeśli pominiesz Miłość, jako potężną siłę sprawczą umożliwiającą rozwój w codziennym doświadczeniu niezbędnych wewnętrznych cech osobowości koniecznych do spojrzenia na Rzeczywistość z innej perspektywy, utkniesz w realizacji siebie w obowiązującym obecnie modelu.

Poznałam sporą garstkę ludzi, którzy deklarowali Miłość w odczuwaniu, ale... gdy doszło do konfrontacji z trudnościami, ich Miłość ulatniała się niczym para wodna. Cechy osobowości, które trudności zewnętrzne w nich ujawniały dalekie były od charakterystycznych dla humanitarnych zachowań, o wrażliwości i sile Miłości, nie wspominając.

Jeśli nie zmienisz "filtru", przez jaki postrzegasz świat, nie ujrzysz go w innym świetle i nie doświadczysz inaczej, aniżeli dotychczas.To Ty decydujesz o kierunku dalszego rozwoju, biorąc pod uwagę szeroko pojętą wiedzę, swoje potrzeby i cechy, które ewolucyjnie ukształtowałeś. Jedno jest pewne: nikt za Ciebie tego uczynić nie może.

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy deklarowaniem Miłości, a byciem kochającą istotą?
Możesz to dostrzec w kreacji człowieka, w jego stosunku do siebie i innych.
W jaki sposób docieramy do Miłości we własnym sercu, jak ją rozwijamy, jak stajemy się kochającymi istotami?

To praktykowanie kochających zachowań, kształtuje w nas cechy charakterystyczne dla siły dobroci, a kreacja w oparciu o tę materialną siłę, to warunek harmonijnego wkroczenia do wyższych wymiarów Jedynej Rzeczywistości i pozostania tam.

Rozwój, to nieustanna zmiana, to konsekwentny wzrost poziomu wibracji osobistej, a wraz z nią, percepcji i doświadczenia.

Czy istnieje możliwość wzrostu poziomu wibracji z pominięciem rozwoju serca?
Nie. Miłość, to bazowa Energia Stwórcza. 
Miłość Uniwersalna w odczuciu i Prawda, to również dwa podstawowe kody dostępu do wyższych wymiarów Rzeczywistości.

Miłość w wyobrażeniu inicjuje rozwój serca, a więc dostępu do najpotężniejszej Energii, jaka Jest.

Im częściej praktykujesz, tym więcej zyskujesz.
Stare porzekadło dotyczy również rozwoju własnego serca.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

https://www.obkvega.com/pl/blog/item/605-rozwoj-di.html

Views: 5

Tags: knowlege, love, transformation

Comment

You need to be a member of Love is the Answer to add comments!

Join Love is the Answer

Birthdays

There are no birthdays today

FEATURED CONTENT

TERESA ZALEWSKA

Articles Videos Photos

Todays Quote

Daily Quotes by CalendarLabs

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

The Ways of Love

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2019   Created by The Drip.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service