Please see English Translation below in comments box

Autumn Cloud by Daniel Casson on 500px.com

Dla stworzenia satysfakcjonującego doświadczenia potrzeba wielu wewnętrznych cech kształtowanych ewolucyjnie. Stanowią one bazę dla silnej, otwartej i kochającej osobowości, której upór, nieugiętość, wytrwałość i nieustanne dążenie do realizacji swego potencjału wyznacza interesującą, arcyciekawą drogę poznania siebie, drogę rozwoju.

Silna osobowość jednak jest tylko tymczasową konstrukcją dla Ducha, który dzięki niej poznaje siebie w doświadczeniu. Uparte identyfikowanie się z konstrukcją (osobowością) jest poważną przeszkodą na kolejnych etapach rozwoju.

Rozwój, to stały świadomy, bądź rzadziej - nieświadomy wzrost poziomu częstotliwości wibracji danej formy życia. Dokonuje się on w działaniu lub pozostawaniu w medytacyjnym stanie umysłu w zależności od wewnętrznego imperatywu.

Po uzyskaniu określonej częstotliwości wibracji jako całość istoty, zmieniamy wymiar życia i sposób postrzegania i doświadczania Jedynej Rzeczywistości.

Jeśli w jakimkolwiek aspekcie własnej istoty nie uzyskaliśmy odpowiedniej częstotliwości wibracji, nasza intuicja poprowadzi nas poprzez doświadczenia, które będą temu celowi służyły.

Zaufajmy mądrości wewnętrznej. Ona wie w jaki sposób uzyskać coraz wyższe poziomy częstotliwości i w ten sposób uzyskać dostęp do nieznanych możliwości jakie niesie Życie.

Każde doświadczenie niesie ogrom wiedzy...

O swym potencjale, o możliwościach realizacyjnych na danym poziomie urzeczywistnienia, o uczuciach towarzyszących każdej fazie - od koncepcji, po skutki percypowane przez zmysły i umysł, o istotach, które uczestniczyły biernie lub aktywnie itd.

Czy potrafimy dostrzec w każdym doświadczeniu bogactwo wszechświata otwierającego przed nami tajemniczą nieznaną nam drogę poznania?

Co jest dla Ciebie bogactwem?
Odpowiedź na to pytanie kryje wiedzę o ukształtowanych przez kolejne wcielenia cechach zdeponowanych na poziomie Energii Duszy, o preferencjach i priorytetach wynikających z rozumienia rzeczywistości, o Twoich marzeniach głęboko osadzonych w komnatach serca.

Popatrz głębiej w siebie... 
Czy potrafisz wyjść poza dotychczasowe uwarunkowania, poza własny umysł i wszelkie jego koncepcje siebie z poziomu osobowości...? Czy dostrzegasz wrota, które umożliwią Ci poszybowanie tam, gdzie świat czystej idei otwiera wrota poznania...?...

Kiedy serce bije w rytmie Ciszy, otwierają  się wrota do przestrzeni, gdzie Światło i zawarte w nim informacje są Rzeczywistością.

Zasada odrębności wiedzie do wielu patologii, tak  wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Często obserwuję jak ludzie cieszą się porażkami innych i smucą sukcesem odniesionym przez drugiego człowieka. W społecznościach funkcjonujących w oparciu o zasadę jedności takie zachowania byłby nie do pomyślenia. Energia radości podnosi wibrację wszystkim, stąd im więcej tej "częstotliwości wibracji", tym bogatsze, przyjemniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie wszystkich jej członków.  

Niewielka zmiana bazy do tworzenia, a jak różne doświadczenie rzeczywistości.

Wszechobecna w społeczności ziemskiej funkcjonującej w oparciu o zasadę odrębności rywalizacja i towarzyszące jej uczucia związane z bólem porażki, obciążają wszystkich członków społeczności, czy są tego świadomi czy też nie. Energia cierpienia obniżając poziom Energii wiedzie do wielu niekorzystnych zjawisk, które można zaobserwować w każdym aspekcie ziemskiej rzeczywistości.  

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

http://www.obkvega.com/pl/blog/item/265-rozwoj-clxiii.html

Views: 48

Tags: life, light, love

Comment

You need to be a member of Love is the Answer to add comments!

Join Love is the Answer

Comment by Teresa Zalewska on May 5, 2018 at 7:27pm
Z serca za serce dziękuję, Rose.
Wiem, że jeśli ktoś szuka tej wiedzy, to również nie będzie to miało znaczenia, czy tłumaczenie jest poprawne czy nie.
Jestem wdzięczna Rose za to tłumaczenie. Nieważne, że z błędami, ważne jest Jej Serce, które chciało poświęcić swój czas.
Comment by LoveIsTheAnswer on May 5, 2018 at 7:10pm
Dziękuję za tę informację! Oglądałem wideo na Thoth. :-)


Comment by LoveIsTheAnswer on May 5, 2018 at 7:02pm

Wierzę, że Rose próbowała użyć naszego tłumacza. Dlatego są błędy. To nie twoja wina.

Comment by Teresa Zalewska on May 5, 2018 at 3:51pm

Drogi LoveTheAnswer,
Masz rację. Aby stać się doskonałym, wyrazić dosnkonałość w działaniu, trzeba praktykować.
Zanim utalentowany pianista opanuje doskonałą grę na fortepianie, ćwiczy. Poświęca wiele czasu na doskonalenie sztuki panowania nad narzędziem - fortepianem, i nad własnymi emocjami, by w pewnym momencie z wielką przyjemnością i satysfakcją zagrać na sali koncertowej utwory Chopina czy Rachmaninowa.  
Podobnie jest z rozwojem duchowym. Ażeby doskonale wyrazić swój potencjał, potrzebne są narzedzia. To wewnętrzne cechy i odkryte  talenty . Ich doskonalenie przewidziane jest na każde ziemskie wcielenie. Możesz doskonalić siebie świadomie lub nieświadomie. To zależy od poziomu rozwoju.
Doskonalenie siebie w harmonii z odczuwaniem Miłości niesie wspaniałe odczucia i kształtuje najwznioślejsze cechy. Z zalżąkami cech przychodzisz na świat. Jeśli wiele inkranacji byłeś wojownikiem, odczuwasz taką potrzebę i w tym wcieleniu. Jesteś z tym zintegrowany. Posiadasz również pewien zespół cech, które walcząc w poprzednich wcieleniach, ukształtowałeś. Przychodzi Ci to z łatwością. Jeśli przez wiele wcieleń byłeś kupcem, zarabianie pieniędzy nie sprawia Ci problemów. Masz odpowiednie cechy i czujesz, nawet bez jakiegokolwiek ziemskiego wykształcenia, gdzie i jak pomnożyć swój dobrobyt materialny. Jeśli większość czasu poprzednich wcieleń spędziłeś  na medytacji, rozwoju przez wiedzę, jaskinia będzie Twoją potrzebą. Medytujesz, bo kochasz to robić. Błogość Ciszy jest Twoim domem. Bhagavad-Gita dokonuje podziału ludzkiej społeczności właśnie pod kątem posiadanych, wypracowanych cech wewnęyrznych. Podział na kasty dokonany przez ludzi z niższego poziomu rozwoju, a zatem zrozumienia, nie ma z pierwotnym zamiarem autora Bhagavad-Gity, nic wspólnego. Tak więc biorąc pod uwagę karmicznie ukształtowane cechy można podzielić ziemską społęczność na kasty: braminów - istot podążających drogą wiedzy i medytacji, ksztariów - wojowników, vajśów- biznesmenów i tak dalej. Jeśli robisz to, co robisz i doskonale Ci to idzie, oznacza to, że posiadasz stosowne do samorealizacji cehy ukształtowane karmicznie. Jeśli w Twoim polu energetycznym nie ma niskich wibracji, Światło swobodnie płynie, a Ty rozkwitasz. Obejrzyj filmy z występów orkiestry Andre Rieu. Ten człowiek ma duszę Johanna Straussa. Stąd jego kreacja na scenie jest dla niego zabawą, a zabawa kreacją. Jeśli zakopńczyłeś lekcje dla tego wymiaru integracja ze Światłem zamienia Cię w Światło i automatycznie opuszczasz wymiar, w którym obecnie jesteś. Rozpoczynasz nowy etap podróży w wymiarze wyższym.Jeśli jesteś zintegrowany ze Światłem, ale chcesz tu pozostać i  pragniesz pomagać innym, spójrz na ThoTha. On tu żył 54.000 lat . Dla zachowania ciała pozostawał w głebokiej  medytacji około 1000 lat. Informację na ten temat możesz uzyskać w " Pradawnej Tajemnicy Kwiatu Życia" Drunvalo Melchzedeka lub w medytacyjnym stanie umysłu od ThoTha.

Comment by Teresa Zalewska on May 5, 2018 at 3:17pm

Przepraszam Rose. Nie posługuję się językiem angielskim w piśmie. 

Comment by LoveIsTheAnswer on May 5, 2018 at 11:14am

Great post! - Thank you Teresa. I have known for quite a while now that the secret to happiness is no more than just to BE happy - in all things one does. It is like playing the piano. You can't learn it by watching, by just buying one, thinking about one or thinking about playing it or anything else. You must PRACTICE actually playing it.

But it becoming increasingly interesting that with sufficient practice, one can remain happy even in what would be called "unhappy" situations. Like still being able to play the piano in the midst of a building demolition or with sore hands. :-)

Comment by rose on May 5, 2018 at 9:14am

Translated in English (badly)

To create a satisfying experience, many internal features shaped evolutionarily are needed. They form the basis for a strong, open and loving personality, whose persistence, tenacity, perseverance and constant pursuit of realizing their potential determine an interesting, interesting way of getting to know themselves, the way of development.

A strong personality, however, is only a temporary construction for the Spirit who, thanks to her, gets to know himself in experience. Stubborn identification with the construction (personality) is a serious obstacle in the next stages of development.

Development is a constant conscious or less frequent unconscious increase in the frequency level of the vibrations of a given form of life. It takes place in action or in the meditative state of mind depending on the internal imperative.

After obtaining a specific frequency of vibration as a whole, we change the dimension of life and the way we perceive and experience the One Reality.

If in any aspect of our own being we have not obtained the right frequency of vibrations, our intuition will lead us through experiences that will serve this purpose.

Let us trust in the inner wisdom. She knows how to get higher and higher frequency levels and thus gain access to the unknown possibilities that life brings.

Every experience brings a lot of knowledge ...
About their potential, about the possibilities of realization at a given level of realization, about feelings accompanying each phase - from conception, to effects perceived by the senses and mind, about beings who participated passively or actively, etc.

Can we see in each experience the wealth of the universe opening before us the mysterious unknown way of knowing us?

What is riches for you?
The answer to this question hides the knowledge of the features embodied on the level of Soul Energy, shaped by the succession of incarnations, preferences and priorities resulting from the understanding of reality, about your dreams deeply embedded in the chambers of the heart.

Look deeper inside yourself ...
Are you able to go beyond the existing conditions, beyond your own mind and all his concepts of yourself from the level of personality ...? Do you see the gates that will allow you to glide where the world of pure idea opens the gates of knowledge ...? ...

When the heart beats in the rhythm of Silence, the gates to the space open, where the Light and the information it contains are Reality.

The principle of separateness leads to many pathologies, both individual and social dimensions. I often observe how people enjoy the failures of others and the miserable success of another human being. In communities based on the principle of unity, such behavior would be unthinkable. The energy of joy raises the vibration of everyone, hence the more this "frequency of vibrations", the richer, more enjoyable and satisfying life of all its members.

A small change of the base to create, and how different experience of reality.

Omnipresent in the human community functioning on the basis of the principle of separateness rivalry and accompanying feelings associated with the pain of failure, burden all members of the community, whether they are aware of it or not. The energy of suffering by lowering the level of Energy leads to many unfavorable phenomena that can be observed in every aspect of the terrestrial reality.

Birthdays

There are no birthdays today

FEATURED CONTENT

TERESA ZALEWSKA

Articles Videos Photos

Todays Quote

Daily Quotes by CalendarLabs

Translator

TIP

The HOME PAGE is the place to go to get a summary of everything on this network.

The Ways of Love

Our job is to clear resistance to what we want --higher vibrational reality.

Get excited and give thanks BEFORE it manifests.

Be bold--and mighty forces will come to your aid.

For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.

What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you.

You are only as comfortable as you believe you deserve to be.

What you chase will flee from you, what you resist will persist and what you invalidate you will absolutely empower.

 In every moment is a choice of Love or fear.

The lie is to say "I did not create this"

Heaven is visible for all those who wish to see it.

Do not think you can direct the course of Love, for if it finds you worthy, it will direct yours.

There is no need to go looking for Love when that is where you are coming from.

Look at what is troubling you and you will only find things you shouldn't be doing.

You cannot control anything for which you haven't assumed full responsibility.

It is always only at the end when one finds that the answer was in the approach.

The very thing that is continually sabotaging your efforts is your attachment to results.

The quality of your life depends on the quality of your thinking.

Obedience in Love fulfills all lesser laws.

Renunciation is equivalent to possession.

To have what you've never had before, you need to do something you've never done.

The ordering of the mind is the ordering of the Universe.

All rising to a great place is via a winding stair.

A lie is simply that which is its own evidence.

Just because something doesn't exist does not necessarily mean it can't be a useful tool.

Happiness is not an outcome - it is a choice - a choice of doing what needs doing right now with all your heart, all your mind and all your soul.

To find out more about your true purpose, learn to monitor and examine your thoughts and discover what your mind is presenting to you that is leading you astray or sabotaging your efforts.

When you are in alignment with your true purpose, what you KNOW, what you SEE, what you SAY, what you LOVE, what you THINK, what you FEEL and what you DO are all the same thing.

If you wouldn't tolerate a robber in your house, why would you allows negative thoughts to reside in  your mind ?

 The ONLY thing you really need to "master" is the NOW. Everything you need - indeed all your control is in this present moment. Learn to go within the NOW and you will never go without again.

It is only in SILENCE that you will hear what the universe most wants to tell you. The rest of the time, that message is drowned out by the din of your own thoughts.

A sufficiently strong desire can bring you anything you want - but beware: Make absolutely sure that it is something you will love - not just something you THINK you will love.

One of the secrets of success is to always know the inevitable reaction that always follows any given action and be prepared for it.

You become what you think about most - and the greatest secret is that you will never know what that is.

Things are rarely what they appear to be. The universe is a paradox and so will only grant life to that which is also paradoxical.

We are reflections of the very process we seek to understand. Know THYSELF.

 If you wish to become the best YOU you can be, then the coincidence of the your reality with your own thoughts is the nature of the threshold to be crossed.

It is not impossible to understand that which is authentic and interdimensional with a mentality where such breadth of function is denied by ego.

The most important focus is on the personal ability manifest thought.This is the sole attribute of [a] man that will endow him with the ability to negotiate the circumstances being increasingly identified from various sources. However, it is not enough to “visualize peace.” One must be able to invest one’s libido or vital force in the posture of “having already created a circumstance of peace,” in which one has already transacted one’s life. One must live out a script which is not punctuated with a final period at death.

If there is ONE thing that can be deemed to be your greatest enemy - it is your own ego. Do all things with Love for others in mind - and the power of Love will protect you from life's fiercest storms.

If you really wish to help yourself, but cannot work out HOW, then simply help others. We are all ONE on the higher levels of being and by helping others, you actually help YOURSELF.

If you are making a request to the universe (or praying) for something, know that it is only requests that ask TO love that will be answered, not ones that ask FOR love.

Realise that if you rely on your past experience or knowledge for the attainment of some outcome, then the results of that outcome can never be better than the previous ones.

Every moment of your life is a gift. Be careful what you exchange it for. Don't invest your life and soul into something that will not benefit you.

Dream your life and LIVE your dreams. If you immerse yourself in your desire so much that you forget you don't have it, you will get it. This is due to the Law of Equivalence of Form.

Learn to go within and you will never go without again.

Learn to see the blessings in everything that happens. Sometimes they are very difficult to find, but you will find them if you look hard enough.

LEARN MORE

Networking

© 2019   Created by The Drip.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service